Versie mei 2023

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Marktlink Fusies & Overnames B.V. (hierna te noemen ‘Marktlink’) en een opdrachtgever zoals aangegeven in de offerte. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen door een daartoe bevoegde functionaris van Marktlink.
 2. Marktlink verleent de diensten aan de opdrachtgever op basis van deze algemene voorwaarden in deze bijlage en de offerte (tezamen de ‘overeenkomst’). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst met uitsluiting van iedere andere voorwaarde die de opdrachtgever wenst op te leggen, toe te voegen of die geïmpliceerd wordt door de wet, handel, opdrachtgever, praktijk of gang van zaken.
 3. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de groep van vennootschappen waartoe Marktlink behoort, de (middellijk) bestuurders van deze vennootschappen en al diegenen die al dan niet in dienst van Marktlink werkzaam zijn alsmede (vroegere) voor Marktlink werkende (rechts)personen. Dit betreft een onherroepelijk om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW.

Artikel 2: Tenders/Offertes

 1. Geen enkele offerte van Marktlink is bindend voor Marktlink. Een bindende overeenkomst komt alleen tot stand nadat een positieve uitkomst van het klantonderzoek op grond van de Wwft naar tevredenheid van Marktlink voorligt. De opdrachtgever zal alle gevraagde informatie verstrekken aan Marktlink en zal alle medewerking verlenen zodat Marktlink zo spoedig als mogelijk het klantonderzoek van afronden.
 2. Onverminderd het voorgaande is Marktlink gerechtigd om het aanbod in zijn offerte te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van het bericht van aanvaarding door de opdrachtgever.

Artikel 3: Overeenkomst – inspanningsverplichting

 1. Na totstandkoming van de overeenkomst verbindt Marktlink zich om zijn verplichtingen uit hoofde van de opdracht naar beste vermogen uit te voeren en zijn diensten met redelijke zorg en bekwaamheid te verlenen. Marktlink zal alle redelijke inspanningen leveren om het beoogde resultaat te bereiken maar geeft geen garantie dat het beoogde resultaat zal worden bereikt.

Artikel 4: Uitvoering

 1. De in de offertes en overeenkomsten vermelde termijnen en tijdsplanning met betrekking tot de door Marktlink uit te voeren werkzaamheden betreffen geen fatale termijn(en). Tijd is niet van essentieel belang voor de uitvoering van de Marktlink’s verplichtingen onder deze overeenkomst.
 2. Indien de opdrachtgever in verzuim is of één of meer van zijn verplichtingen op grond van artikel 10 in het bijzonder en in de overeenkomst meer in het algemeen niet nakomt, dan is Marktlink niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van enige van haar verplichtingen als gevolg daarvan.
 3. Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend aan Marktlink te zijn gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
 4. Marktlink zal passend geschoold personeel inzetten om de diensten uit te voeren onder deze overeenkomst, maar doet geen toezegging dat deze door een individu in het bijzonder zullen worden uitgevoerd.

Artikel 5: Wijzigingen in de overeenkomst

 1. De opdrachtgever staat ervoor in dat de informatie die hij heeft verstrekt over de opdracht volledig is en erkent dat Marktlink zijn offerte heeft gebaseerd op deze informatie. Indien deze informatie onjuist is of wijzigt, dan is Marktlink gerechtigd tot een aangepast honorarium met een financiële/betalingsbasis die zoveel als mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke overeenkomst.
 2. Indien bij de uitvoering van de opdracht blijkt dat feitelijke (externe) omstandigheden een behoorlijke uitvoering van de opdracht belemmeren of dreigen te belemmeren, zullen opdrachtgever en Marktlink zodra dit redelijkerwijs mogelijk is en te goeder trouw onderling overleg voeren over wijziging van de oorspronkelijke overeenkomst.

Artikel 6: Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst (gevolgen)

 1. Onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel waarover zij beschikt, kan iedere partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij indien:
  1. de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een materiële verplichting onder de overeenkomst (als nakoming niet blijvend onmogelijk is) en deze tekortkoming niet binnen 14 dagen na ingebrekestelling heeft hersteld;
  2. de andere partij een stap of actie onderneemt in verband met haar onderbewindstelling, voorlopige vereffening of een akkoord of regeling met haar schuldeisers (anders dan in verband met een solvente herstructurering), het aanvragen of verkrijgen van uitstel van betaling, liquidatie (vrijwillig of op bevel van de rechtbank, tenzij in verband met een solvente herstructurering), de aanstelling van een curator voor haar activa of de stopzetting van haar activiteiten of, indien de stap of actie in een ander rechtsgebied wordt ondernomen, in verband met een analoge procedure in het desbetreffende rechtsgebied;
  3. de andere partij haar activiteiten dan wel een substantieel deel daarvan opschort of staakt, of dreigt op te schorten of te staken; of
  4. de financiële positie van de andere partij zodanig verslechtert dat naar het oordeel van de beëindigende partij het vermogen van de andere partij om haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst naar behoren na te komen in gevaar is gebracht.
 2. Partijen beschouwen een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever onder artikel 10 (informatie) in ieder geval als een toerekenbare tekortkoming van een materiële verplichting als bedoeld in artikel 6, lid 1, onderdeel a van deze algemene voorwaarden, zonder andere verplichtingen uit te sluiten die kwalificeren als materiële verplichtingen.
 3. Onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel waarover hij beschikt, kan Marktlink de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever indien de opdrachtgever enig uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd bedrag niet betaalt op de vervaldag voor betaling.
 4. In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, ongeacht wie de overeenkomst beëindigt en op welke grond, is Marktlink gerechtigd (onder aftrek van eventueel reeds betaalde bedragen) om alle door haar gewerkte uren in rekening te brengen tegen het voor de juristen van Marktlink geldende uurtarief, onverminderd het recht van Marktlink om volledige schadevergoeding of schadeloosstelling te vorderen.
 5. De opdrachtgever verbindt zich tot betaling van het volledige honorarium, inclusief succesfee, zoals opgenomen in de offerte, dat aan Marktlink verschuldigd zou zijn geweest indien de overeenkomst niet was beëindigd in de volgende omstandigheden: i) het in de overeenkomst beoogde resultaat wordt bereikt na beëindiging van de overeenkomst tussen Marktlink en de opdrachtgever en Marktlink heeft door toedoen van de opdrachtgever haar opdracht niet kunnen uitvoeren; ii) de opdrachtgever heeft gehandeld in strijd met de bepalingen omtrent exclusiviteit in de overeenkomst; iii) indien het bereiken van het resultaat in belangrijke mate te danken is aan de door Marktlink gedurende de contractperiode geleverde diensten. Hiervan is sprake indien het resultaat is behaald binnen 24 maanden na het einde van de overeenkomst tussen Marktlink en de opdrachtgever.
 6. Onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel dat hem ter beschikking staat, kan Marktlink de levering van diensten uit hoofde van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Marktlink opschorten indien:
  1. De opdrachtgever enig uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd bedrag niet betaalt op de vervaldatum voor de betaling;
  2. De opdrachtgever nalaat om informatie te verstrekken op basis van artikel 10 onder deze overeenkomst; of
  3. De opdrachtgever onderworpen wordt aan een van de gebeurtenissen genoemd in lid 1 van artikel 6 of Marktlink redelijkerwijs van mening is dat de opdrachtgever op het punt staat onderworpen te worden aan een van de gebeurtenissen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Verwijzingen naar aansprakelijkheid in dit artikel 7 omvatten elke vorm van aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in verband met de overeenkomst, met inbegrip van aansprakelijkheid uit overeenkomst, onrechtmatige daad (met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid) misleiding, restitutie of anderszins. Elke vordering tot schadevergoeding tegen werknemers, vennoten of bestuurders is uitgesloten.
 2. Niets in deze algemene voorwaarden beperkt de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst.
 3. Niets in de overeenkomst beperkt enige aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden beperkt, met inbegrip van maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor:
  1. overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid;
  2. fraude of bedrieglijke voorstelling van zaken; en
  3. elke andere aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden beperkt.
  4. Behoudens het bovenstaande zal de totale aansprakelijkheid van Marktlink jegens de opdrachtgever niet meer bedragen dan het hoogste bedrag: i) het bedrag dat Marktlink ter zake van die aansprakelijkheid daadwerkelijk onder haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering ontvangt vermeerderd met het eigen risico; en ii) het door de opdrachtgever uit hoofde van deze overeenkomst betaalde honorarium met een maximum van EUR 50.000,-.
 4. Ieder recht tot het vorderen van schadevergoeding jegens Marktlink vervalt door verloop van een termijn van één jaar na aanvang van de dag, volgende op die waarop de opdrachtgever met de schade bekend is geworden. Ieder recht tot het vorderen van schadevergoeding jegens Marktlink vervalt na zes maanden na kennisgeving van de vordering van de schade door opdrachtgever van Marktlink indien Marktlink niet binnen zes maanden is gedagvaard.

Artikel 8: Derden

 1. Bij het inschakelen van derden zal Marktlink waar mogelijk vooraf overleggen met de opdrachtgever en zorgvuldig te werk gaan bij de selectie van de derde. In beginsel zal Marktlink bemiddelen om een rechtstreekse relatie tussen de opdrachtgever en de derde tot stand te brengen. Marktlink is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de ingeschakelde derde.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Marktlink tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand van de opdrachtgever daaronder begrepen, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Marktlink.

Artikel 9: Exclusiviteit

 1. De door opdrachtgever aan Marktlink verstrekte opdracht vindt plaats op basis van volledige exclusiviteit van de zijde van opdrachtgever. De opdrachtgever is derhalve niet gerechtigd om dezelfde of een soortgelijke opdracht aan (een) derde(n) te verstrekken, of de opdracht (tevens) zelf uit te voeren en/of zelf te voltooien, tenzij Marktlink voorafgaand schriftelijke goedkeuring daarvoor heeft gegeven. 

Artikel 10: Informatie

 1. De opdrachtgever dient alle gegevens en informatie aan Marktlink te verstrekken die Marktlink redelijkerwijs voor de uitvoering van de opdracht verlangt.
 2. Opdrachtgever dient Marktlink onmiddellijk te informeren omtrent feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht. Ook staat opdrachtgever in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan Marktlink verstrekte gegevens en informatie.
 3. Elke partij verbindt zich ertoe om geen vertrouwelijke informatie bekend te maken aan derden over zaken, aangelegenheden, klanten of leveranciers van de andere partij, behoudens toegestaan onder lid 4 van onderhavig artikel 10 of indien overeengekomen tussen partijen om die partij in staat te stellen om haar taken uit te voeren.
 4. Elke partij mag de vertrouwelijke informatie van de andere partij bekend maken:
  1. aan haar werknemers, directeuren, vertegenwoordigers, leveranciers, onderaannemers of adviseurs die deze informatie nodig hebben voor de uitvoering van de verplichtingen onder deze overeenkomst. Elke partij zorgt ervoor dat voornoemde partijen aan wie zij vertrouwelijke informatie van de andere partij bekendmaakt, onderhavig artikel 10 naleven;
  2. indien vereist bij wet, een bevoegde rechtbank of een overheids- of regelgevende instantie.
 5. Geen van de partijen mag de vertrouwelijke informatie van de andere partij gebruiken voor enig ander doel dan de uitvoering van haar verplichtingen onder deze overeenkomst.
 6. Marktlink is niet gehouden de bronnen van de door haar verstrekte inlichtingen c.q. gegevens of haar werkwijze bekend te maken, behoudens bij wet genoemde uitzonderingen.
 7. Vanwege het grote aantal informatiebronnen c.q. derden waarop Marktlink zich dient te baseren zonder daarover controle te hebben, erkent opdrachtgever dat Marktlink niet kan garant staan of instaan voor juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte gegevens of adviezen.

Artikel 11: Auteursrechten

 1. Marktlink blijft eigenaar van de auteurs- en andere rechten op tekeningen, modellen, ontwerpen, berekeningen en dergelijke, welke door Marktlink zijn gemaakt voor uitvoering van de opdracht.
 2. Marktlink verleent aan de opdrachtgever een herroepelijk, royaltyvrije, niet-overdraagbare licentie om gedurende de periode van opdracht de schriftelijke documenten te kopiëren en te gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de opdracht en/of het doel van de overeenkomst. Deze licentie eindigt automatisch bij beëindiging dan wel na afloop van de overeenkomst. De opdrachtgever zal alle kopieën van dergelijke materialen aan Marktlink retourneren dan wel vernietigen bij beëindiging dan wel na afloop van de overeenkomst.
 3. Behoudens het tweede lid van onderhavige artikel 11, is het de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Marktlink, een en ander in de ruimste zin des woords, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat ook zijn adviseurs van dit verbod kennisnemen en dit naleven.

Artikel 12: Internetgebruik

 1. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst zullen Marktlink en opdrachtgever desgewenst door middel van elektronische communicatiemiddelen met elkaar communiceren. Zowel Marktlink als opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen risico’s kleven zoals vervorming, vertraging, datalekken en virussen. Marktlink en opdrachtgever stellen hierbij vast dat zij jegens elkaar niet aansprakelijk zullen zijn voor schade of boetes die eventueel voortvloei(t)(en) bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische communicatie. Zowel Marktlink als opdrachtgever zullen al hetgeen redelijkerwijs van hen verwacht mag worden doen om het optreden van voornoemde risico’s te voorkomen.
 2. Ingeval van twijfel over de juistheid van de inhoud van de door Marktlink of opdrachtgever ontvangen berichten, is de inhoud van de door verzender verzonden bericht bepalend.

Artikel 13: Verwerking Persoonsgegevens

 1. Wanneer Marktlink persoonsgegevens van personen van de opdrachtgever verwerkt, doet zij dit als verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig haar privacyverklaring https://www.marktlink.com/nl/privacy/. De opdrachtgever garandeert en verklaart dat zij alle bij de opdracht betrokken medewerkers een exemplaar van Marktlink’s privacyverklaring zal verstrekken.

Artikel 14: Betalingsvoorwaarden

 1. Indien niet anders overeengekomen zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden in 2 termijnen:
  • 50% uiterlijk binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst;
  • 50% uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing c.q. beëindiging van de opdracht.
 1. De door Marktlink verzonden facturen dienen door opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan zonder aftrek, korting of verrekening. Opdrachtgever kan slechts bezwaar maken tegen een factuur binnen voornoemde betalingstermijn. Indien de opdrachtgever nalaat om de betaling op de vervaldatum te verrichten, dan is Marktlink gerechtigd tot rente over de verschuldigde som vanaf de betaaldatum tot aan het moment dat de betaling is ontvangen, zonder afstand te doen van enig ander rechtsmiddel en ongeacht voor of na een gerechtelijke uitspraak. Rente onder onderhavig lid zal per dag verschuldigd zijn tegen 5% per jaar bovenop het 3-maands Euribortarief en tegen 5% per jaar in iedere periode indien het basistarief negatief is.
 2. Wanneer er bij de opdracht meerdere opdrachtgevers betrokken zijn, is ieder der opdrachtgevers hoofdelijk jegens Marktlink aansprakelijk voor de uit de overeenkomst voortvloeiende (betalings)verplichtingen. Voor het geval opdrachtgever met Marktlink een overeenkomst voor rekening van derden aangaat, garandeert en verklaart de opdrachtgever dat hij bevoegd is om deze derde aan de overeenkomst te binden en stemt ermee in dat hij hoofdelijk aansprakelijk is voor de uit die overeenkomst voortvloeiende (betalings)verplichtingen van die derde.
 3. Alle tarieven en kosten zijn, tenzij anders wordt vermeld, exclusief btw. Marktlink brengt over deze tarieven en kosten btw in rekening tegen het algemene btw-tarief. Het bedrag aan btw zal separaat op de factuur worden vermeld. Mocht nadien onherroepelijk komen vast te staan dat Marktlink geen btw verschuldigd is over haar tarieven en kosten dan worden haar tarieven en kosten verhoogd met het op de factuur vermelde bedrag aan btw. Marktlink zal deze situatie herstellen door een daartoe strekkende factuur uit te reiken
 4. Wanneer opdrachtgever in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 15: Toepasselijk Recht en Bevoegdheid

 1. De overeenkomst en ieder geschil of vordering (inclusief niet contractuele) welke voortvloeien uit of in verband met de overeenkomst of het onderwerp of de totstandkoming ervan, worden beheerst en geïntegreerd overeenkomstig het Nederlands recht.
 2. Elke partij stemt er onherroepelijk mee in dat de rechtbank te Amsterdam exclusief bevoegd is om geschillen of vorderingen (inclusief niet contractuele) welke voorvloeien uit of verband houden met de overeenkomst of het onderwerp of de totstandkoming ervan, te beslechten.

Artikel 16: Strijdige Clausules

 1. In geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging of getekende offerte onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging of getekende offerte opgenomen voorwaarden.

Artikel 17: Nawerking

 1. De bepalingen van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Marktlink, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en beide partijen blijven binden. 

Artikel 18: Overmacht

 1. Geen van de partijen zal toerekenbaar tekortschieten onder deze overeenkomst dan wel aansprakelijk zijn voor vertraging in de uitvoering of niet-nakoming van een van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst indien deze vertraging of niet-nakoming het gevolg is van gebeurtenissen, omstandigheden of oorzaken buiten haar redelijke controle.

Artikel 19: Rechten van Derden

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, geeft de overeenkomst geen rechten aan derden om enig beding van de overeenkomst af te dwingen. 

Artikel 20: Geldigheid

 1. Indien een bepaling of een deel van een bepaling van de overeenkomst ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is of wordt, wordt deze geacht te zijn geschrapt en zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en de uitvoerbaarheid van de rest van de overeenkomst.

Artikel 21: Afstand

 1. Een afstandsverklaring van een recht of een rechtsmiddel krachtens de overeenkomst of de wet is alleen van kracht indien deze schriftelijk is gedaan en wordt niet beschouwd als een afstandsverklaring van een later recht of rechtsmiddel. Wanneer een partij een in de overeenkomst of de wet voorzien recht of rechtsmiddel niet of met vertraging uitvoert, vormt dit geen verklaring van afstand van dat of een ander recht of rechtsmiddel en belet of beperkt dit niet de verdere uitoefening van dat of een ander recht of rechtsmiddel. Geen enkele afzonderlijke of specifieke uitoefening van een in de overeenkomst of de wet voorzien recht of rechtsmiddel zal de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel verhinderen of beperken.

Artikel 22: Gehele Overeenkomst

 1. De overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen partijen en vervangt en vernietigt alle eerdere overeenkomsten, beloften, toezeggingen, garanties, verklaringen en afspraken tussen hen, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp ervan.
 2. Elke partij erkent dat zij bij het aangaan van de overeenkomst niet vertrouwt op, en geen rechtsmiddel zal hebben met betrekking tot enige verklaring, vertegenwoordiging, toezegging of garantie (ongeacht of deze per ongeluk of door nalatigheid is gedaan) die niet in de overeenkomst zijn opgenomen.