KvKnr: 30142811 / KvK03/2080479

Versie maart 2020

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Marktlink Fusies & Overnames B.V. (hierna te noemen ‘Marktlink’) en een opdrachtgever. Afwijking van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen door een daartoe bevoegde functionaris van Marktlink.
 2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de aangesloten vennootschappen van Marktlink, de (middellijk) bestuurders van deze vennootschappen en al diegenen die al dan niet in dienst van Marktlink werkzaam zijn, alsmede (vroegere) voor Marktlink werkende (rechts)personen.

Artikel 2: Offertes

 1. De door Marktlink opgestelde offertes zijn vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
 2. Marktlink heeft het recht haar aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Artikel 3: Overeenkomsten – inspanningsverplichting

 1. Marktlink neemt door het tot stand komen van de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich. Zij zal zich derhalve maximaal inspannen om het volgens de opdracht beoogde resultaat te bereiken, zonder dit resultaat als zodanig te garanderen.

Artikel 4: Uitvoering

 1. De in de offertes en overeenkomsten vermelde termijnen en tijdsplanning met betrekking tot de door Marktlink uit te voeren werkzaamheden betreffen geen fatale termijn(en).
 2. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan is de aan Marktlink toekomende overeengekomen prijs terstond en volledig opeisbaar, waarbij Marktlink het recht heeft de opdracht te beëindigen, onverminderd het recht van Marktlink op volledige schadevergoeding.
 3. Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend aan Marktlink te zijn gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van art. 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.

Artikel 5: Wijzigingen in de overeenkomst

 1. Wanneer de gegevens die aan de overeenkomst en de daarin vermelde prijs en resultaatafhankelijke vergoeding ten grondslag liggen tussentijds of achteraf anders blijken te zijn c.q. gedurende de looptijd van de opdracht zijn gewijzigd, zullen Marktlink en opdrachtgever een nieuwe prijsafspraak maken die qua economische doelstelling het meest in verhouding tot de oude afspraak staat.
 2. Indien bij de uitvoering van de opdracht blijkt dat de feitelijke omstandigheden een behoorlijke uitvoering van de opdracht belemmeren of dreigen te belemmeren, zullen opdrachtgever en Marktlink tijdig onderling overleg voeren over wijziging van de oorspronkelijke overeenkomst.
 3. In de overeenkomst zullen de financiële gevolgen van een gewijzigde, een niet gerealiseerde of een tussentijds beëindigde (uitvoering van de) opdracht desgewenst zijn geregeld. Indien ter zake geen specifieke regeling in de overeenkomst is opgenomen is het bepaalde in artikel 6 van toepassing.

Artikel 6: Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

 1. Wanneer tussentijdse beëindiging van de overeenkomst plaatsvindt, hetzij op initiatief van opdrachtgever zonder dat Marktlink daartoe dringende redenen heeft gegeven, hetzij op initiatief van Marktlink in verband met buiten haar invloedssfeer liggende oorzaken die in alle redelijkheid tot beëindiging van de onderhavige opdracht door Marktlink mogen leiden, is Marktlink gerechtigd om alle door haar gewerkte uren (tot en met een opzegtermijn van 1 maand) op basis van de door haar gebruikelijk gehanteerde uurtarieven in rekening te brengen.
 2. Opdrachtgever is de volledige met Marktlink overeengekomen prijs en resultaatsafhankelijke vergoeding verschuldigd, indien het in de overeenkomst beoogde resultaat weliswaar tot stand komt na beëindiging van de tussen Marktlink en opdrachtgever gesloten overeenkomst, maar deze beëindiging het gevolg is van activiteiten van opdrachtgever die Marktlink bij het vervullen van haar opdracht hebben belemmerd of haar werkzaamheden hebben doorkruist c.q. de exclusiviteit van de betrokken opdracht hebben aangetast, danwel wanneer de totstandkoming van het beoogde resultaat verband houdt met de door Marktlink verstrekte diensten gedurende de overeenkomst. Dit verband wordt behoudens tegenbewijs verondersteld aanwezig te zijn, indien het resultaat tot stand komt binnen 24 maanden na het einde van de overeenkomst tussen Marktlink en opdrachtgever.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Marktlink leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de door Marktlink afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat in het desbetreffende geval voor rekening van Marktlink komt.
 2. Indien om welke reden dan ook voormelde verzekering geen aanspraak geeft op een bedrag, dan is de aansprakelijkheid van Marktlink beperkt tot het door Marktlink aan de opdrachtgever in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van EUR 50.000,–.
 3. Ieder recht tot het vorderen van schadevergoeding jegens Marktlink vervalt door verloop van een termijn van één jaar na aanvang van de dag, volgende op die waarop de opdrachtgever met de schade bekend is geworden.

Artikel 8: Derden

 1. Bij het inschakelen van derden zal Marktlink waar mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in elk geval bij de keuze van de derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Marktlink is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Marktlink gaat ervan uit en bedingt zo nodig hierbij, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de door haar ingeschakelde derde, zonder nader voorafgaand overleg, mede namens opdrachtgever te aanvaarden.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Marktlink tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op één of andere manier samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Marktlink.

Artikel 9: Exclusiviteit

 1. De door opdrachtgever aan Marktlink verstrekte opdracht vindt plaats op basis van volledige exclusiviteit van de zijde van de opdrachtgever. Opdrachtgever is derhalve niet gerechtigd om gelijktijdig een soortgelijke opdracht aan (een) derde(n) te verstrekken, of de opdracht zelfstandig te voltooien, tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt met Marktlink.

Artikel 10: Informatie

 1. Opdrachtgever dient alle voor de behandeling van de opdracht noodzakelijke gegevens en informatie aan Marktlink te verschaffen. Indien hieraan niet wordt voldaan, is Marktlink gerechtigd tot opschorting van de uitvoering en, in geval van toepassing van het bepaalde in artikel 4 lid 2, beëindiging van de opdracht.
 2. Opdrachtgever dient Marktlink onmiddellijk te informeren omtrent feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht. Ook staat opdrachtgever in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan Marktlink verstrekte gegevens en informatie.
 3. Tenzij enige wetsbepaling of voorschrift zich daartegen verzet, zullen Marktlink en opdrachtgever, hun werknemers en adviseurs de opdracht en de in dat kader verkregen informatie vertrouwelijk (laten) behandelen en geheimhouden voor zover deze informatie geen algemene bekendheid geniet.
 4. Marktlink is niet gehouden de bronnen van de door haar verstrekte inlichtingen c.q. gegevens of haar werkwijze bekend te maken, behoudens bij wet genoemde uitzonderingen.
 5. Vanwege het grote aantal informatiebronnen c.q. derden waarop Marktlink zich dient te baseren zonder daarover controle te hebben, erkent opdrachtgever dat Marktlink niet kan garant staan of instaan voor juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte gegevens of adviezen.

Artikel 11: Auteursrechten

 1. Marktlink blijft eigenaar van de auteurs- en andere rechten op tekeningen, modellen, ontwerpen, berekeningen en dergelijke.
 2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van Marktlink, een en ander in de ruimste zin des woords, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat ook zijn adviseurs van dit verbod kennisnemen en dit naleven. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten binnen zijn organisatie te vermenigvuldigden voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

Artikel 12: Internetgebruik

 1. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst zullen Marktlink en opdrachtgever desgewenst door middel van elektronische communicatiemiddelen met elkaar communiceren. Zowel Marktlink als opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen risico’s kleven zoals vervorming, vertraging, datalekken en virussen. Marktlink en opdrachtgever stellen hierbij vast dat zij jegens elkaar niet aansprakelijk zullen zijn voor schade of boetes die eventueel voortvloei(t)(en) bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische communicatie. Zowel Marktlink als opdrachtgever zullen al hetgeen redelijkerwijs van hen verwacht mag worden doen om het optreden van voornoemde risico’s te voorkomen.
 2. Ingeval van twijfel over de juistheid van de inhoud van de door Marktlink of opdrachtgever ontvangen berichten, is de inhoud van de door verzender verzonden bericht bepalend.

Artikel 13: Verwerking Persoonsgevens

 1. Persoonsgegevens in de zin van artikel 4 sub 1 AVG worden door Marktlink tijdens de uitvoering van de overeenkomst verwerkt. Marktlink zal de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken.
 2. De persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor Marktlink en worden niet aan derden verstrekt, tenzij op verzoek van Opdrachtgever, met toestemming van Opdrachtgever of indien Marktlink hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Marktlink tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, indien die vordering verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens alsmede tegen eventueel aan Opdrachtgever toerekenbare opgelegde boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens of andere bevoegde toezichthouders.

Artikel 14: Betalingsvoorwaarden

 1. Indien niet anders overeengekomen zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden in 2 termijnen:
  • 50% uiterlijk binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst;
  • 50% uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing c.q. beëindiging van de opdracht.
 2. De door Marktlink verzonden facturen dienen door opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan zonder aftrek, korting of verrekening. Opdrachtgever kan slechts bezwaar maken tegen een factuur binnen voornoemde betalingstermijn. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de rente verschuldigd als bedoeld in art. 6:119a Burgerlijk Wetboek.
 3. De gemaakte betalings- en factureringsafspraken staan er niet aan in de weg dat er na het voltooien van iedere identificeerbare en op geld waardeerbare deelprestatie (de hoeveelheid tijd die aan de opdracht is besteed) een vordering van Marktlink op opdrachtgever ontstaat.
 4. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zullen de verplichtingen van opdrachtgever jegens Marktlink onmiddellijk en geheel opeisbaar zijn.
 5. Wanneer er bij de opdracht meerdere opdrachtgevers betrokken zijn, is ieder der opdrachtgevers hoofdelijk jegens Marktlink aansprakelijk voor de uit de overeenkomst voortvloeiende (betalings)verplichtingen. Voor het geval opdrachtgever met Marktlink een overeenkomst voor rekening van derden aangaat is opdrachtgever eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor de uit die overeenkomst voortvloeiende (betalings)verplichtingen.
 6. Alle tarieven en kosten zijn, tenzij anders wordt vermeld, exclusief BTW. Marktlink brengt over deze tarieven en kosten BTW in rekening tegen het algemene BTW tarief. Het bedrag aan BTW zal separaat op de factuur worden vermeld. Mocht nadien onherroepelijk komen vast te staan dat Marktlink geen BTW verschuldigd is over haar tarieven en kosten dan worden haar tarieven en kosten verhoogd met het op de factuur vermelde bedrag aan BTW. Marktlink zal deze situatie herstellen door een daartoe strekkende factuur uit te reiken.
 7. Wanneer opdrachtgever in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 15: Geschillenregeling

 1. Alle geschillen, welke naar aanleiding van aanbiedingen, overeenkomsten of uitvoeren van werkzaamheden tussen partijen mochten ontstaan, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Marktlink bevoegd geschillen voor te leggen aan de naar wettelijke regelen van competentie bevoegde rechter.
 3. Op elke overeenkomst tussen Marktlink en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16: Strijdige clausules

 1. In geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging of getekende offerte onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging of getekende offerte opgenomen voorwaarden.

Artikel 17: Nawerking

 1. De bepalingen van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Marktlink, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en beide partijen blijven binden.

VRAAG EN AANBOD

Bekijk de bedrijfsprofielen

NEEM CONTACT MET ONS OP

Stel direct uw vraag