Privacyverklaring

Onze Privacyverklaring licht toe welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we die gegevens gebruiken en ze beschermen. We kunnen deze persoonsgegevens gebruiken voor de in deze Privacyverklaring opgenomen doeleinden. Onze Privacyverklaring biedt transparantie over waarom en hoe we uw persoonsgegevens verwerken. Klik op de koppelingen om de meer gedetailleerde paragrafen van deze Privacyverklaring te raadplegen.

Marktlink Mergers & Acquisitions wordt ook aangeduid als “wij” of “ons”.

1. De verzameling en het gebruik van de persoonsgegevens

1.1 Welke soort persoonsgegevens verwerken we?

Marktlink Mergers & Acquisitions verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van uw gebruik van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die we meestal verwerken:

 • Voor- en/of achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer:
 • Geboortedatum en geslacht;
 • CV;
 • Andere persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, door bijvoorbeeld het aanmaken van een profiel op onze website, en in schriftelijke of telefonische communicatie met ons.

1.2 Op welke rechtsgrondslag en met welk doel verwerken we uw persoonsgegevens?

Het is ons bij wet toegestaan om uw persoonsgegevens te verwerken. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”; (EU) 2016/679) bestaan er zes grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • Uw toestemming: in een aantal gevallen zullen we u om specifieke toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken, en zullen dit uitsluitend doen met uw uitdrukkelijke toestemming.
 • De uitvoering van een overeenkomst: in bepaalde gevallen is het noodzakelijk om uw persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan onze verplichtingen in het kader van een overeenkomst;
 • Wettelijke verplichting: wanneer wij uw persoonsgegevens moeten verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting, waardoor we daartoe wettelijk verplicht zijn.
 • Rechtmatig belang: we verwerken uw persoonsgegevens ter behartiging van uw rechtmatige belangen;
 • Vitaal belang: het kan nodig zijn om uw persoonsgegevens te verwerken ter behartiging van uw vitale belangen. Er is sprake van vitaal belang wanneer het een belang betreft dat essentieel is voor het leven of de gezondheid van een individu;
 • Algemeen belang: het kan nodig zijn om uw persoonsgegevens te verwerken voor de vervulling van een taak of de uitoefening van openbaar gezag. Dit betreft taken die bij wet zijn vastgelegd.

We verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder valt de uitvoering van aan- en verkooporders of andere gelijkaardige diensten, het voldoen aan wettelijke vereisten en verplichtingen, het versturen van onze nieuwsbrief en/of reclamebrochure en uw geschiktheid en belangstelling in een vacature zodat een passend aanbod kan worden gedaan.

1.3 Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt of voor de periode waartoe we op grond van de wet verplicht zijn. Voor meer informatie over ons bewaarbeleid kunt u contact met ons opnemen via privacy@marktlink.com.

2. De overdracht van persoonsgegevens aan derden

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden:

 • Als dit noodzakelijk is voor de door ons aan u aangeboden dienst waarbij we gebruik maken van toeleveranciers. Toeleveranciers hebben uitsluitend toegang tot de persoonsgegevens waarover ze moeten beschikken in het kader van hun dienstverlening. We eisen van toeleveranciers dat zij hetzelfde niveau van bescherming en vertrouwelijkheid waarborgen. Toeleveranciers kunnen uw gegevens niet gebruiken voor hun eigen activiteiten, noch voor direct marketing.

Verder dragen we uw persoonsgegevens alleen over buiten de Europese Economische Ruimte (EER) indien:

 • Aan een ontvanger in een land dat een toereikend beschermingsniveau biedt voor uw persoonsgegevens; en/of
 • Onder een overeenkomst die beantwoordt aan de EU-vereisten voor de overdracht van persoonsgegevens aan gegevensverwerkers van gegevensbeheerders buiten de EER.

3. Privacyrechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”; (EU) 2016/679) geniet u verscheidene privacyrechten. In welke mate u deze rechten kunt uitoefenen, is afhankelijk van de verwerkingsomstandigheden. Voor de uitoefening van dergelijke rechten kunt u contact met ons opnemen. We verwijzen u hiervoor naar de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring. Mocht u een klacht hebben over hoe wij omspringen met uw persoonsgegevens, vernemen we dat graag.

Mocht u het niet eens zijn met ons antwoord, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor persoonsgegevens van de Lidstaat waar u woont.

NederlandAutoriteit Persoonsgegevenswww.autoriteitpersoonsgegevens.nl
BelgiëGegevensbeschermingsautoriteit /
Autorité de protection des données
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
www.autoriteprotectiondonnees.be
DuitslandDe federale commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatiewww.bfdi.bund.de
DenemarkenDatatilsynetwww.datatilsynet.dk
Verenigd KoninkrijkInformation Commissioner’s Officewww.ico.org.uk

Hieronder vindt u een overzicht van uw privacyrechten krachtens de AVG. Meer informatie over uw privacyrechten vindt u in hoofdstuk III (artikel 12-23) van de AVG.

3.1 Recht op informatie

U hebt recht op duidelijke verstrekte informatie over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, waarom uw persoonsgegevens nodig zijn en hoe lang ze zullen worden bewaard. We verstrekken deze informatie in deze Privacyverklaring.

3.2 Recht op inzage

U hebt recht op inzage in de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. U hebt in de eerste plaats recht op een kopie van de over u verzamelde persoonsgegevens. Daarnaast hebt u recht op bijkomende informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

3.3 Recht op rectificatie

Uw recht op rectificatie impliceert dat u in bepaalde omstandigheden het recht hebt om uw persoonsgegevens door ons te laten wijzigen of aanvullen. U kunt uw recht op rectificatie uitoefenen in de volgende gevallen:

 • Uw persoonsgegevens zijn onjuist;
 • Uw persoonsgegevens zijn onvolledig;
 • Uw persoonsgegevens zijn niet relevant voor het doel waarvoor ze werden verzameld; of
 • We gebruiken uw gegevens op een manier die in strijd is met de toepasselijke wetgeving.

Het recht op rectificatie is niet van toepassing op het corrigeren van professionele indrukken, opvattingen of bevindingen. In voorkomend geval kunnen we eventueel uw schriftelijke opinie hierover toevoegen aan uw dossier.

3.4 Recht op gegevenswissing

In bepaalde gevallen hebt u het recht om de persoonsgegevens die wij over u verwerken door ons te laten wissen. U kunt uw recht op gegevenswissing uitoefenen in de volgende gevallen:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig: we hebben uw persoonsgegevens niet langer nodig voor het doel waarvoor ze werden verzameld of verwerkt;
 • U hebt uw toestemming ingetrokken: we hebben uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw (uitdrukkelijke) toestemming, die u echter hebt ingetrokken;
 • Succesvol bezwaar: u hebt met succes bezwaar aangetekend tegen de verwerking van deze persoonsgegevens. Meer informatie over uw recht op bezwaar vindt u in paragraaf 3.6 “Het recht op bezwaar”;
 • Onrechtmatige verwerking: wanneer wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, bijvoorbeeld zonder rechtsgeldige grondslag, moeten wij uw persoonsgegevens wissen;
 • Het recht op vergetelheid: wanneer persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld de verplichting om uw gegevens na een bepaalde termijn te wissen. Meer informatie over de wettelijke bepalingen vindt u in paragraaf 1.3 “Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?”;

3.5 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid impliceert dat wij onder bepaalde omstandigheden persoonsgegevens over u moeten verstrekken in een formaat dat eenvoudig kan worden hergebruikt en overgedragen aan een andere organisatie. U ontvangt de persoonsgegevens in “een gestructureerde, algemeen gangbare en machinaal leesbare vorm”. Niet alle soorten gegevens kunnen worden overgedragen. Het gaat allereerst alleen om digitale gegevens. Fysieke bestanden vallen hier derhalve niet onder. Op de tweede plaats gaat het uitsluitend om persoonsgegevens die wij met uw toestemming hebben verwerkt of die werden gebruikt om te voldoen aan een overeenkomst met u.

3.6 Recht op bezwaar

U kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. In bepaalde gevallen zijn wij verplicht om gehoor te geven aan dit bezwaar. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken voor het doel waartegen u bezwaar hebt aangetekend. Wel kunnen wij deze persoonsgegevens voor een ander doel blijven verwerken, zoals voor de uitvoering van een overeenkomst of de naleving van de minimale wettelijke bewaartermijn. Mocht dit het geval zijn, wordt u daarover geïnformeerd.

Indien we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van direct marketing, zullen we altijd gevolg geven aan uw verzoek om hier bezwaar tegen aan te tekenen. Dit omvat bijvoorbeeld de afmelding voor nieuwsbrieven of andere aan direct marketing gerelateerde communicaties.

3.7 Recht op beperking van de verwerking

Het recht op beperking van de gegevensverwerking impliceert dat wij uw persoonsgegevens zullen blijven verzamelen, maar deze in principe niet mogen gebruiken. In dergelijk geval schorten wij het gebruik van uw gegevens tijdelijk op. U kunt uw recht op beperking in de volgende gevallen uitoefenen:

 • Uw persoonsgegevens zijn mogelijk onjuist: we mogen geen gebruik maken van deze gegevens zolang we de juistheid van de gegevens niet hebben geverifieerd;
 • De verwerking is onrechtmatig: wij mogen bepaalde persoonsgegevens niet (meer) verwerken op grond van de privacyregels en moeten de gegevens derhalve wissen. U kunt uw recht op beperking ook uitoefenen als u niet wilt dat we uw gegevens verwijderen, bijvoorbeeld omdat u de gegevens later wilt inzien;
 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig: uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het doel waarvoor we ze hebben verwerkt, maar u hebt de persoonsgegevens nog wel nodig voor een juridische claim, waaronder bijvoorbeeld een juridische procedure waarbij u betrokken bent; of
 • U hebt bezwaar aangetekend: gedurende de beoordelingsperiode van uw bezwaar mogen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken op uw verzoek.

3.8 Recht om een klacht in te dienen

Indien u vermoedt dat uw privacy werd geschonden, beschikt u te allen tijde over het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

4. Cookies

We maken gebruik van functionele, analytische en trackingcookies. Een cookie is een minuscuul tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone door uw browser. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over cookies.

5. Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om onze Privacyverklaring periodiek te wijzigen. De Privacyverklaring kan derhalve periodiek worden gewijzigd in overeenstemming met de momenteel van kracht zijnde wet- en regelgeving. De meest recente versie van deze Privacyverklaring werd gepubliceerd in maart 2023.

6. Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u per e-mail contact met ons opnemen via privacy@marktlink.com of telefonisch op +31 85 0400 300. U kunt dit e-mailadres ook gebruiken om uw bedenkingen over de naleving van onze Privacyverklaring kenbaar te maken.

Kantoor: Marktlink Mergers & Acquisitions
Adres: Wismarstraat 1
Postcode: 7418 BN Deventer
Land: Nederland
E-mailadres: privacy@marktlink.com