Privacyverklaring Versie: 1 maart 2020. Persoonsgegevens die wij verwerken Marktlink Fusies & Overnames B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en/of achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum en geslacht
  • CV
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie met ons of telefonisch aan ons verstrekt
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marktlink@marktlink.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Marktlink Fusies & Overnames B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Het uitvoeren van aan- en verkoopopdrachten of voor andere diensten
  • Om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Uw geschiktheid en wederzijdse interesse in een vacature een passende aanbieding te doen
Geautomatiseerde besluitvorming Marktlink Fusies & Overnames B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Marktlink Fusies & Overnames B.V.) tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Processen Maximale bewaartermijnGrondslag
Sollicitatieprocedure4 wekenVrijstellingsbesluit WBP
Indiensttreding arbeidsovereenkomst2 jaarWet op de Rijksbelastingen
Verzuimbeheer2 jaarVrijstellingsbesluit WBP
Beveiligingscamera’s4 wekenVrijstellingsbesluit WBP
Bezoekersregistratie6 maandenVrijstellingsbesluit WBP
Logging internetgebruik, netwerk6 maandenVrijstellingsbesluit WBP
Gerechtelijke procedures2 jaarVrijstellingsbesluit WBP
Klantcontactmanagementn.t.b.Zelf vaststellen
ProcessenMinimale bewaartermijnGrondslag
Salarisafspraken en arbeidsvoorwaarden7 jaarWet op de Rijksbelastingen
Loonbelasting en identiteitsbewijzen5 jaarUitvoeringsregeling LB
Debiteuren- en crediteurenadministratie7 jaarWet op de Rijksbelastingen
Delen van persoonsgegevens met derden Marktlink Fusies & Overnames B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens worden door ons niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Marktlink Fusies & Overnames B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Marktlink Fusies & Overnames B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Marktlink Fusies & Overnames B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marktlink@marktlink.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Marktlink Fusies & Overnames B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Marktlink Fusies & Overnames B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marktlink@marktlink.nl. Wijzigingen Marktlink Fusies & Overnames B.V. behoudt zich het recht haar privacy statement te wijzigen. De laatste versie van dit privacy statement dateert van[–] Onze contactgegevens Naam kantoor: Marktlink Fusies & Overnames B.V.
Adres: Wismarstraat 1
Postcode / Plaats: 7418 BN Deventer
E-mailadres: marktlink@marktlink.nl