EBIT of EBITDA en de overnameprijs

Bij het bepalen van de bedrijfswaarde van een onderneming is één van de meest gebruikte formules: het bedrijfsresultaat vermenigvuldigd met een branche-specifieke multiple. Deze formule biedt ook de kans om verschillende bedrijven met elkaar te vergelijken. De formule wordt ingevuld met de ‘EBIT’ of met de ‘EBITDA’. Wat betekenen deze termen precies, welke heeft de voorkeur en wat voor impact hebben ze op het uiteindelijke resultaat?

Bereken de bedrijfswaarde met de Marktlink Multiple

Doe de test

Wat is het verschil?

EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Of in het Nederlands: inkomsten voor aftrek van interest, belastingen, afschrijving en amortisatie. De EBITDA is de berekening die de maatstaf vormt voor de brutowinst met enkel de aftrek van de overheadkosten van een bedrijf.

EBIT staat voor Earnings Before Interest and Taxes oftewel inkomsten voor aftrek van rente en belasting. Het is een maatstaf voor het operationele bedrijfsresultaat waar de afschrijvingen en amortisatie wel in zijn meegenomen. Het grote verschil tussen EBIT en EBITDA is dan ook dat bij de EBIT de afschrijvingen en amortisatie wel worden meegenomen. Hierdoor is de EBITDA altijd hoger dan de EBIT.

Invloed op de waardebepaling

EBITDA laat het cash genererend vermogen van een onderneming zien, en laat daarbij afschrijvingen en amortisaties buiten beschouwing. Wanneer u bijvoorbeeld grote investeringen heeft gedaan ter vervanging van het wagenpark of de aanschaf van nieuwe machines, geeft dit nog steeds het verdienende vermogen van de onderneming weer. Bij EBIT worden de afschrijvingen en amortisatie wel meegenomen.

Als u bijvoorbeeld over het afgelopen jaar een bedrijfsresultaat heeft geboekt van € 1.000.000,- en op uw machines in gebruik voor de dagelijkse bedrijfsvoering € 200.000,- heeft afgeschreven, zal de EBITDA € 200.000,- hoger uitvallen dan de EBIT.

Marktlink Fusies & Overnames

Uiteindelijk bedrijfsresultaat

Hoe dan ook is het in elke situatie belangrijk om verder te kijken dan alleen de EBIT en EBITDA. Zowel EBIT als EBITDA houden geen rekening met de financiering van een bedrijf. Aangezien elke onderneming anders gefinancierd wordt, is een bedrijfswaarde op basis van alleen een EBIT of EBITDA-berekening zeer risicovol. Zo zal een onderneming die (gedeeltelijk) gefinancierd is met durfkapitaal naar alle waarschijnlijkheid meer rente moeten betalen dan een onderneming die gefinancierd is met een traditionele bancaire lening. Dit heeft dus invloed op het uiteindelijke bedrijfsresultaat en dus de waarde.

Bovendien wordt bij het gebruik van deze berekening alleen een waarde bepaald op basis van in het verleden behaalde resultaten en wordt er niet gekeken naar het groeipotentieel. Laat dat nou juist hetgeen zijn waar een koper in geïnteresseerd is. Een manier om een nauwkeurige waardebepaling te maken op basis van de in de toekomst te creëren kasstromen, is door middel van de DCF-methode.