De huidige IFRS regelgeving schrijft een jaarlijkse impairment test voor met betrekking op alle immateriële vaste activa waarvan de levensduur niet te bepalen is. De impairment test berekent de waarde van het actief, in de meeste gevallen op basis van verdiscontering van de toekomstig te verwachten geldstromen, hoewel IFRS niet eenduidig is over de methodologie die dient te worden gehanteerd. Omdat het immaterieel vast actief, bijvoorbeeld goodwill, in vrijwel alle gevallen onlosmakelijk verbonden is met de onderneming, vormt deze laatste meestal het waarderingsobject.

Marktlink voert – als onafhankelijk deskundige – regelmatig een impairment test uit in opdracht van accountants of (beursgenoteerde) ondernemingen. Met de uitgebreide ervaring en up-to-date kennis kunnen wij professionele tests uitvoeren, waarbij te allen tijde de bedrijfsspecifieke kenmerken en marktomstandigheden worden betrokken. Wij geven niet alleen antwoord op de vraag wat de waarde van het immaterieel actief bedraagt, ook verschaffen wij inzicht hoe deze waarde tot stand is gekomen, wat de bepalende waardedrijvers zijn en wat de toekomst – op het gebied van waardecreatie – voor mogelijkheden biedt.

Purchase Price Allocation

Als gevolg van een overname dient de aankoopsom in de jaarrekening van de overnemende partij te worden verwerkt. In veel gevallen is er sprake van goodwill. Onder IFRS dient een allocatie van de verworven goodwill te worden uitgevoerd, met behulp van een Purchase Price Allocation (‘PPA’). Bij een PPA worden alle te identificeren bezittingen, schulden en (voorwaardelijke) verplichtingen op fair value gewaardeerd. Hiermee worden ook de componenten van de goodwill – voor zover mogelijk – geïdentificeerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om waardetoekenning van merknamen, contracten en klantrelaties.

Impairment Test – Purchase Price Allocation

Een gedegen PPA vereist professionele en onafhankelijke deskundigheid. Als gekwalificeerde valuators voeren wij een volledige PPA uit. Aan de hand van de markt-, kosten- of inkomstenmethode geven wij inzicht in de waarde van geïdentificeerde immateriële vaste activa, waarbij de ervaring leert dat (varianten op) laatstgenoemde methode (bijvoorbeeld relief from royalty) het meest gebruikt wordt. Uiteraard geven wij u ook een compleet en helder beeld van de onderliggende factoren en veronderstellingen van de waardebepaling en –allocatie.

Maak direct een afspraak met onze specialisten

VRAAG EN AANBOD

Bekijk de bedrijfsprofielen

NEEM CONTACT MET ONS OP

Stel direct uw vraag