Inmiddels is algemeen bekend dat het mkb staat te schreeuwen om extra financiering om te kunnen investeren en dat ze dat niet meer als vanouds van de banken krijgen (= veel vraag naar geld). Particulieren hebben in Nederland ongeveer 300 miljard aan spaarvermogen liquide beschikbaar. Bovendien is er in Nederland in totaal 1 biljoen euro aan pensioenvermogen beschikbaar. Dit kapitaal zoekt naar rendement (= veel aanbod aan geld). Tijd om vraag en aanbod met elkaar te matchen. De toegang tot de kapitaalmarkt voor het mkb is mijns inziens de enige oplossing voor een duurzaam herstel van investeringsbereidheid.

Oerwoud

Er zijn veel initiatieven om in de financieringsvraag te voorzien, maar tot nu toe is geen enkel initiatief succesvol, op de grote hoeveelheid media-aandacht na. De pogingen stranden bij gebrek aan transparantie of zijn onbemind door hun onbekendheid. Bovenal door de vele tussenschakels zijn de kosten vaak onnodig hoog, waardoor de ondergrens van een investering al snel bij ten minste enkele miljoenen komt te liggen. Een groot deel van het mkb blijft daardoor buiten beschouwing. Er staat een oerwoud aan emoties, vooroordelen, adviseurs, mooie verhalen en kosten tussen het mkb en de kapitaalmarkt.

De oplossing voor dit probleem ligt in handen van zowel minister Kamp als de Nederlandse banken. Zij kunnen de functie van gatekeeper op zich nemen en de financieringsmarkt terugbrengen naar één loket. Banken hebben de kennis van het Nederlands mkb en het vertrouwen van de kapitaalmarkt. Zij hebben goede, ervaren mensen en modellen om financieringen te beoordelen en te beheren. Een deel van de financieringsaanvragen dienen ze bovendien zelf in te vullen. Een ander groot deel kunnen de banken als intermediair in de kapitaalmarkt uitzetten.

Intermediair

Een onderneming kan niet zonder een goede huisbank. Bij een grote gebeurtenis zoals een overname of grote investering is het raadzaam meerdere banken te vragen een financieringsofferte uit te brengen. Banken zijn erg bedreven in het op korte termijn beoordelen van een businessplan en het uitbrengen van een grondige analyse. Veelal leidt dat op dit moment tot de uitkomst dat ze maar een deel van de financiering kunnen invullen. Maar zelden is de uitkomst dat ze totaal niet geloven in het businessplan. De oplossing zou zijn dat ze het deel dat ze zelf niet wensen in te vullen als intermediair uit de kapitaalmarkt halen. Dit deel komt dan niet op de balans van de bank.

Onder toezicht van het Ministerie van Economische Zaken en minister Kamp richten we als land een onafhankelijke rating-agency op. Dit onafhankelijke instituut geeft op basis van de betreffende aanvraag van een bank aan wat de beoordeling van de propositie is en wat de bijbehorende rente moet zijn. De leningen worden verstrekt vanuit één fonds, opgezet vanuit de grote verzekeraars en pensioenfondsen, en op termijn wellicht ook vrij toegankelijk voor particulieren. De overheid kan dekking geven aan het project door bekende staatsgarantieregelingen.

Daarnaast moeten er vanaf de start heldere regels zijn zoals bijvoorbeeld: minimaal eenderde wordt risicodragend ingebracht door de ondernemer en het overige deel wordt 50/50 door de bank en het fonds ingebracht. De ondernemer mag pas dividend uit de onderneming halen als aan bepaalde strikte solvabiliteitseisen is voldaan. Mocht het onverhoopt toch mislopen staan de bank en fonds gelijk in rangorde.

Wie pakt 'm op?

Het beheer van de beide kredieten zal vanwege de looptijd door de huisbank worden gevoerd. Banken hebben de afgelopen jaren veel kennis en expertise opgedaan met klanten in zwaar weer. Dus aan wie kan je deze taak beter toevertrouwen? Bovenal werkt het niet dat bij een onderneming in zwaar weer twee externe financiers zich gaan bemoeien met de gang van zaken. Het beheer van de kredieten is niet te onderschatten, zowel in slechte als ook zeker in goede tijden. Bij veel alternatieve financieringen is dit nog geheel niet ingevuld of is hier geen ervaring mee.

Door gebruik te maken van de immense kennis van financieringen in het mkb ligt er voor de banken een nieuw verdienmodel klaar. Bij aanvang en tijdens de looptijd van de financiering kunnen ze een (beheer)fee in rekening brengen en klanten weer echt helpen. De tijd van 'nee' verkopen en intern saneren is in dit model voorbij. Wie pakt de handschoen op?

Bekijk het artikel ook op Telegraaf.nl