Vrijwel elke onderneming heeft schulden uitstaan, maar toch schrikken veel eigenaars wanneer ze bij een waardebepaling de werkelijke schuldgraad onder ogen krijgen. Marktlink verduidelijkt wat we precies begrijpen onder netto-schuld, een complex en subjectief begrip.

Hoe gebeurt een waardebepaling?

De meest gebruikelijke manieren om de waarde van een onderneming te bepalen, zijn ‘Discounted Cash Flow’ en ‘EBITDA’ (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation & Amortisation, ofwel de winst voor de aftrek van intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen). Bij die laatste methode vermenigvuldigt men de EBITDA van de onderneming met een zogenaamde ‘multiple’. Daar trekt men dan de netto-schuld van af om de waarde van de aandelen te bepalen. In de praktijk bestaat de netto-schuld niet alleen uit schulden en liquide middelen in de gerapporteerde balans, maar ook nog uit andere mogelijke posten. Kopers en verkopers interpreteren het begrip ‘schuld’ daarom soms op een andere manier.

  •  Rentedragende schuld

De rentedragende schuld nauwkeurig bepalen is perfect mogelijk. Alleen is die niet altijd gelijk aan schuld die de koper overneemt. Stel dat de onderneming op zeker ogenblik geld leende tegen een vaste rente, maar dat ze het krediet door de verkoop op kortere termijn kan aflossen. In dergelijke gevallen kan de geldschieter een compensatie eisen voor de gemiste inkomsten uit rente.

  • Liquide middelen

Ook de aanwezige cash heeft vanzelfsprekend een impact op de overnameprijs. Er moet wel een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de werkelijk beschikbare liquide middelen en de cash die nodig is voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Liquide middelen op de balans, die vooral bestemd zijn voor het uitbetalen van lonen, houden geen echte meerwaarde in voor de onderneming.

  • Operationele activa/passiva

Om de waarde van de onderneming te bepalen, kijkt men vaak naar de voorziene cashflow in de toekomst. Wanneer de onderneming op termijn operationele kasstromen zal realiseren die groter zijn dan de investeringsbehoefte, voegt dit waarde toe. In het tegengestelde geval zullen er later meer investeringen nodig zijn, wat de koper kan beschouwen als een factor die bijdraagt aan de netto-schuld.

Meer weten?

Indien u wilt verkopen is het belangrijk om te weten hoeveel uw netto-schuld precies bedraagt. Onze overnameadviseurs staan u graag met raad en daad bij. Aarzel dus niet om vrijblijvend contact op te nemen.