Versie april 2019

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Marktlink BVBA.(hierna te noemen ‘Marktlink’) en een opdrachtgever. Afwijking van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen door een daartoe bevoegde persoon van Marktlink.
 2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de verbonden vennootschappen van Marktlink, de (middellijk) bestuurders van deze vennootschappen en al diegenen die al dan niet in dienst van Marktlink werkzaam zijn, alsmede (vroegere) voor Marktlink werkende (rechts)personen.

Artikel 2: Offertes

 1. De door Marktlink opgestelde offertes zijn vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
 2. Marktlink heeft het recht haar aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Artikel 3: Overeenkomsten

 1. Een overeenkomst komt tot stand indien Marktlink een opdracht schriftelijk bevestigt of daaraan daadwerkelijk een begin van uitvoering heeft gegeven.
 2. Marktlink neemt door het tot stand komen van de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich. Zij zal zich derhalve redelijkerwijze inspannen om het volgens de opdracht beoogde resultaat te bereiken, zonder dit resultaat als zodanig te garanderen.

Artikel 4: Uitvoering

 1. De in de offertes en overeenkomsten vermelde termijnen en tijdsplanning met betrekking tot de door Marktlink uit te voeren werkzaamheden zijn richtinggevend. Het zijn geen vervaltermijnen.
 2. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan is de aan Marktlink toekomende overeengekomen prijs terstond en volledig opeisbaar, waarbij Marktlink het recht heeft de opdracht te beëindigen, onverminderd het recht van Marktlink op volledige schadevergoeding.
 3. Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend aan Marktlink te zijn gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

Artikel 5: Wijzigingen in de overeenkomst

 1. Wanneer de gegevens die aan de overeenkomst en de daarin vermelde prijs en resultaatsafhankelijke vergoeding ten grondslag liggen tussentijds of achteraf anders blijken te zijn c.q. gedurende de looptijd van de opdracht zijn gewijzigd, beschikt Marktlink over de mogelijkheid de opdrachtgever aan te sporen om onderhandelingen op te starten om een nieuwe prijsafspraak te maken die qua economische doelstelling het meest in verhouding tot de oude afspraak staat.
 2. Indien bij de uitvoering van de opdracht blijkt dat de feitelijke omstandigheden een behoorlijke uitvoering van de opdracht belemmeren of dreigen te belemmeren, zullen opdrachtgever en Marktlink tijdig onderling overleg voeren over wijziging van de oorspronkelijke overeenkomst.
 3. In de overeenkomst zullen de financiële gevolgen van een gewijzigde, een niet gerealiseerde of een tussentijds beëindigde (uitvoering van de) opdracht desgewenst zijn geregeld. Indien ter zake geen specifieke regeling in de overeenkomst is opgenomen is het bepaalde in artikel 6 van toepassing.

Artikel 6: Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

 1. Wanneer tussentijdse beëindiging van de overeenkomst plaatsvindt, hetzij op initiatief van opdrachtgever zonder dat Marktlink daartoe dringende redenen heeft gegeven, hetzij op initiatief van Marktlink in verband met buiten haar invloedssfeer liggende oorzaken die in alle redelijkheid tot beëindiging van de onderhavige opdracht door Marktlink mogen leiden, is Marktlink gerechtigd om alle door haar gewerkte uren (tot en met een opzegtermijn van 1 maand) op basis van de door haar gebruikelijk gehanteerde uurtarieven in rekening te brengen.
 2. Opdrachtgever is eveneens de met Marktlink overeengekomen prijs en resultaatsafhankelijke vergoeding verschuldigd indien het in de overeenkomst beoogde resultaat tot stand komt binnen de 24 maanden na beëindiging van de tussen Marktlink en opdrachtgever gesloten overeenkomst ingevolge de inspanningen van Marktlink. Marktlink wordt onweerlegbaar vermoed dergelijke inspanningen geleverd te hebben indien een verkoop tot stand komt met een door Marklink aangedragen kandidaat-koper.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Marktlink leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de door Marktlink afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat in het desbetreffende geval voor rekening van Marktlink komt.
 2. Indien om welke reden dan ook voormelde verzekering geen aanspraak geeft op een bedrag, dan is de aansprakelijkheid van Marktlink beperkt tot het door Marktlink aan de opdrachtgever in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van EUR 50.000,–.
 3. Ieder recht tot het vorderen van schadevergoeding jegens Marktlink vervalt door verloop van een termijn van één jaar na aanvang van de dag, volgende op die waarop de opdrachtgever met de schade bekend is geworden

Artikel 8: Derden

 1. Bij het inschakelen van derden zal Marktlink waar mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in elk geval bij de keuze van de derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Marktlink is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Marktlink gaat ervan uit en bedingt zo nodig hierbij, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de door haar ingeschakelde derde, zonder nader voorafgaand overleg, mede namens opdrachtgever te aanvaarden.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Marktlink tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op één of andere manier samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Marktlink.

Artikel 9: Exclusiviteit

 1. De door opdrachtgever aan Marktlink verstrekte opdracht vindt plaats op basis van volledige exclusiviteit van de zijde van de opdrachtgever. Opdrachtgever is derhalve niet gerechtigd om gelijktijdig een soortgelijke opdracht aan (een) derde(n) te verstrekken.

Artikel 10: Informatie

 1. Opdrachtgever dient alle voor de behandeling van de opdracht noodzakelijke gegevens en informatie aan Marktlink te verschaffen. Indien hieraan niet wordt voldaan, is Marktlink gerechtigd tot opschorting van de uitvoering en, in geval van toepassing van het bepaalde in artikel 4 lid 2, beëindiging van de opdracht.
 2. Opdrachtgever dient Marktlink onmiddellijk te informeren omtrent feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht. Voorts staat opdrachtgever in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan Marktlink verstrekte gegevens en informatie.
 3. Tenzij enige wetsbepaling of voorschrift zich daartegen verzet, zullen Marktlink en opdrachtgever, hun werknemers en adviseurs de opdracht en de in dat kader verkregen informatie vertrouwelijk (laten) behandelen en geheimhouden voor zover deze informatie geen algemene bekendheid geniet.
 4. Marktlink is niet gehouden de bronnen van de door haar verstrekte inlichtingen c.q. gegevens of haar werkwijze bekend te maken, behoudens bij wet genoemde uitzonderingen.
 5. Vanwege het grote aantal informatiebronnen c.q. derden waarop Marktlink zich dient te baseren zonder daarover controle te hebben, erkent opdrachtgever dat Marktlink niet kan garant staan of instaan voor juistheid, volledigheid of recentheid van de verstrekte gegevens of adviezen.

Artikel 11: Auteursrechten

 1. Marktlink blijft eigenaar van de auteurs- en andere rechten op tekeningen, modellen, ontwerpen, berekeningen en dergelijke.
 2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere producten die het resultaat zijn van intellectuele arbeid van Marktlink, een en ander in de ruimste zin des woords, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat ook zijn adviseurs van dit verbod kennisnemen en dit naleven. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten binnen zijn/haar organisatie te vermenigvuldigden voor gebruik binnen zijn/haar eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

Artikel 12: Internetgebruik

 1. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst zullen Marktlink en opdrachtgever desgewenst door middel van elektronische mail met elkaar communiceren. Zowel Marktlink als opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals vervorming, vertraging en virus. Marktlink en opdrachtgever stellen hierbij vast dat zij jegens elkaar niet aansprakelijk zullen zijn voor schade of boetes die eventueel voortvloei(t)(en) bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Marktlink als opdrachtgever zullen al hetgeen redelijkerwijs van hen verwacht mag worden doen om het optreden van voornoemde risico’s te voorkomen.
 2. Ingeval van twijfel over de juistheid van de inhoud van de door Marktlink of opdrachtgever ontvangen mail, is de inhoud van de door verzender verzonden mail bepalend.

Artikel 13: Betalingsvoorwaarden

 1. Indien niet anders overeengekomen zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden in 2 termijnen:
  • 50% uiterlijk binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst;
  • 50% uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing c.q. beëindiging van de opdracht.
 2. De door Marktlink verzonden facturen dienen door opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan zonder aftrek, korting of verrekening. Opdrachtgever kan slechts bezwaar maken tegen een factuur binnen voornoemde betalingstermijn. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een verwijlinterest van 8% verschuldigd overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 inzake de betalingsachterstand bij handelstransacties.
 3. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zullen de verplichtingen van opdrachtgever jegens Marktlink onmiddellijk en geheel opeisbaar zijn.
 4. Wanneer er bij de opdracht meerdere opdrachtgevers betrokken zijn, is ieder der opdrachtgevers hoofdelijk jegens Marktlink aansprakelijk voor de uit de overeenkomst voortvloeiende (betalings)verplichtingen. Voor het geval opdrachtgever met Marktlink een overeenkomst voor rekening van derden aangaat is opdrachtgever eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor de uit die overeenkomst voortvloeiende (betalings)verplichtingen.
 5. Alle tarieven en kosten zijn, tenzij anders wordt vermeld, exclusief BTW. Marktlink brengt over deze tarieven en kosten BTW in rekening tegen het algemene BTW tarief. Het bedrag aan BTW zal afzonderlijk op de factuur worden vermeld. Mocht nadien onherroepelijk komen vast te staan dat Marktlink geen BTW verschuldigd is over haar tarieven en kosten dan worden haar tarieven en kosten verhoogd met het op de factuur vermelde bedrag aan BTW. Marktlink zal deze situatie herstellen door een daartoe strekkende factuur uit te reiken.
 6. Wanneer opdrachtgever in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 14: Geschillenregeling

 1. Alle geschillen, welke naar aanleiding van aanbiedingen, overeenkomsten of uitvoeren van werkzaamheden tussen partijen mochten ontstaan, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Antwerpen.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Marktlink bevoegd geschillen voor te leggen aan de naar wettelijke regelen van competentie bevoegde rechter.
 3. Op elke overeenkomst tussen Marktlink en opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing.

Artikel 15: Strijdige clausules

 1. In geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

Artikel16: Nawerking

 1. De bepalingen van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Marktlink, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en beide partijen blijven binden.

VRAAG EN AANBOD

Bekijk de bedrijfsprofielen

NEEM CONTACT MET ONS OP

Stel direct uw vraag